Die Liste der Kata`s


Das Shito Ryu ist eine der fünf wichtigsten Karateschulen der Welt, nebst: Wado Ryu, Shorin-Ryu, Shotokan und Gojo-Ryu.
 
Die Zahl der Katas ist überraschend, vor allem, wenn man den Ansatz von Meister Kanbun Uechi anschaut, der fast zur gleichen Zeit den Karatestil Uechi Ryu gegründet hatte. Diese Schule umfasst nur drei Katas: Sanchin, Sesan, Sanseryu.

Keine andere Schule als das Shito Ryu, lehrt eine so grosse Anzahl von Katas.


Katas des Shuri-te
 
- Naifanchin (3): Shodan, Nidan, Sandan
 
- Pinan oder Heian (5): Shodan, Nidan, Sandan, Yodan, Godan
 
- Bassai (2): Dai, Sho
 
- Kosokun (2): Dai, sho,
 
- Shiho-Kosokun
 
- Umezawa
 
- Jion
 
- Jiin (original Tomari-Te)
 
- Rohai (3): Shodan, Nidan, Sandan
 
- Wansyu
 
- Wankan
 
- Wandan
 
- Chintei
 
- Chinto (Gankaku)
 
- Chinsyu
 
- Goju Shiho (Useishi)

Katas des Tomari-te
- Nisheishi (Nijyushiho)
 
- Shochin
 
- Unsyu (Unshu)
 
- Nein Matsumura Bassai
 
- Nein Matsumura Rohai
 
- Nein Matsumura Wankan
 
- Matsumura No. A-nan

andere Katas des Tomari-te
 
- Tomari Nr Wansyu (Empi)
 
- Tomari No. Bassai
 
- Tomari Chinto
 
- Tomari No. Rohai

Katas des Naha-te
 
- Sanchin
 
- Seienchin
 
- Seisan
 
- Saifa
 
- Sanseiru
 
- Seipai
 
- Shisōchin
 
- Kururunfa
 
- Suparinpei
 
- Gekisai (2): Dai Ichi Dai Ni
 
- Tensho

Katas von Kenwa Mabuni
 
- Shinsei dai ichi
 
- Shinsei noch dai
 
- Miojyo
 
- Aoyagui (Seiryu)
 
- Roku Jyu
 
- Matsukaze (Wankan)

Chinesische Katas
- Haffa
 
- Hakkaku
 
- Papporen
 
- Nipaipo
 
- Pachyu
 
- Heiku
 
- Paiku
 
- A-nan

andere Katas
- Matsumora Sesyan (Hangetsu)
 
- Chantanyara Kushyanku
 
- Chibana Kusyanku
 
- Ishimine Bassai
 
- Kihan Bassai
 
- Oyadomari Bassai
 
- Shinpa
 
- A-Nanko

 

Kyusho Jitsu Katas

Kinken

Sanchin Yin und Yang